4. Handhaving statuut - vv Heerjansdam

4. Handhaving statuut

4.1 Inleiding

Afgesproken regels moeten gehandhaafd worden. Voorop staat immers een vereniging waar een ieder de regels kent en waar een ieder met plezier naar toe gaat. Alle leden worden geïnformeerd over de normen en waarden binnen onze vereniging. Hiertoe is het document ‘Statuut Normen en Waarden’ opgesteld dat voor ieder lid toegankelijk is op de website van vv Heerjansdam. Van de leden, begeleiding en bestuur wordt verwacht dat zij deze regels naleven en elkaar voor zover nodig corrigeren, als daar aanleiding voor is.

In de eerste plaats is een juiste naleving van de regels de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Toch zullen er afspraken moeten zijn over toezicht op de naleving van de regels.

Voor advisering over hoe deze regels toe te passen is de NWC vv Heerjansdam ingesteld (zie hoofdstuk 5). Deze is bereikbaar via het bestuur of via de website van onze vereniging - www.vvheerjansdam.nl

De NWC treedt onafhankelijk op bij incidenten en zal het bestuur adviseren welke maatregelen eventueel moeten worden genomen.  Ieder verenigingslid dient een medelid aan te spreken op zijn/haar gedrag in het geval dit medelid de ‘gedragsregels’ overtreedt. Ieder verenigingslid, heeft de mogelijkheid om overtredingen van de afgesproken gedragsregels te melden aan de Normen en Waarden Commissie vv Heerjansdam met behulp van het daartoe bestemde formulier, dat rechtstreeks via de website te downloaden is.

4.2 Uitvoering
Het bestuur van de vv Heerjansdam treedt bij overtreding van de regels zo nodig corrigerend op. De NWC adviseert het bestuur.

Daartoe heeft het bestuur de volgende mogelijkheden:

  • Het bestuur berispt de betrokken speler of het verenigingslid bij overtredingen.
  • Het bestuur legt de betrokkene(n) (een) taakstraf(fen) op.
  • Het bestuur ontzegt het lid het recht actief mee te doen aan wedstrijden.
  • Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden en trainingen.
  • Het bestuur kan leden schorsen voor wedstrijden, trainingen en alle andere verenigingsactivi-teiten (volledige schorsing).
  • Het bestuur kan de spelers/verenigingsleden voor een bepaalde tijd de toegang tot het sport-complex ontzeggen.
  • Het bestuur kan besluiten een verenigingslid lid te royeren/ontzetten(zie statuten art 7)

 

Tegen deze, met uitzondering van de laatste, vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmo-gelijkheid. Het besluit van het bestuur is daarom het eindoordeel.

Royement

Een royement of ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een roye-ment of ontzetting schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties.

Aanvullende sancties De NWC vv Heerjansdam in haar advies (en ook het bestuur in zijn besluit) beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) niet los van de KNVB-reglementen en rappor-tages (bijvoorbeeld het wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB-zijde dienen in principe als voldoende corrigerend te worden beschouwd. Alleen in bijzondere situaties kan het bestuur, na een daartoe uitgebracht advies van de NWC vv Heerjansdam, aanvullende of afwijkende sancties opleggen.

Naar Normen en waarden commissie>

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!