Cookie beleid vv Heerjansdam

De website van vv Heerjansdam is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3. Gedragscode en regels

De gedragscode en regels gelden voor alle leden van vv Heerjansdam (en bezoekers van het complex). Lid zijn van een vereniging geeft rechten én plichten. De leden vormen met elkaar immers de vereniging!

Iedereen die lid is, lid wil worden dan wel als trainer, leider of vrijwilliger bij de vv Heerjansdam wil werken, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook hun ouders of verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels.

Van een ieder binnen de vv Heerjansdam wordt verwacht dat hij of zij de gedragsregels uitdraagt en naleeft. De leden moeten elkaar hierop kunnen aanspreken.

De meeste van de gedragsregels zullen voor iedereen normaal lijken. Uitgangspunt bij de samenstelling van het statuut zijn namelijk de dagelijkse goede omgangsvormen. Daarbij moet bedacht worden dat ieder het gezicht vormt van de vv Heerjansdam. Misdragingen voor, tijdens en na de wedstrijd hebben dus altijd een negatieve uitstraling op de vereniging.

Onze gedragsregels per aandachtsgebied ten aanzien van:

3.1 Genotsmidden

 • Het is verboden te roken in de gebouwen.
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht aan personen onder 18 jaar; in geval van twij-fel kan om een legitimatie worden gevraagd.
 • Op zaterdag tot 12.00 uur wordt er geen alcohol geschonken.
 • Het gebruik van alcohol voor leiders, trainers of andere begeleiders en alle andere kaderleden voor of tijdens de uitoefening van hun functie is niet toegestaan.
 • Dit geldt eveneens voor personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers naar bij-voorbeeld uitwedstrijden, toernooien of andere verenigingsactiviteiten.
 • Het is voor een ieder verboden om verdovende middelen te gebruiken of te verhandelen op het complex van de vv Heerjansdam. Bij constatering hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

3.2 Sportcomplex De Molenwei

 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sport complex.
 • Van ieder verenigingslid wordt verwacht dat hij of zij het complex opgeruimd houdt.
 • Hierbij valt o.a. te denken aan: het opruimen van glaswerk, flesjes en afval van de tafel waaraan men gezeten heeft, het opruimen van flesjes en afval rondom de velden.
 • Auto’s, fietsen en brommers/scooters moeten op de daarvoor bestemde plaatsen gestald worden. De no-parkingzones zijn duidelijk aangegeven en dienen als vlucht- of aanrijroute voor hulpdiensten.
 •  Invalidenplekken zijn alleen bedoeld voor invalidenvervoer.
 • De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op hun eigendommen.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen.
 • Honden zijn op het hele sportcomplex toegestaan mits aangelijnd en zij geen overlast bezor-gen. Uitwerpselen moeten zelf worden opgeruimd.

 

3.3 Kantine 

 • De aanwijzingen van de barmedewerk(st)ers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Glaswerk is alleen toegestaan in de kantine en op het terras.
 • Meubilair dient te allen tijde in de kantine of op het terras te blijven.
 • Het is niet toegestaan sporttassen mee te nemen in de kantine. Het is verplicht de sporttassen in de tassenrekken te plaatsen.
 • Het is verboden in de kantine om geld te kaarten, te dobbelen of om andere kansspelen om geld te spelen.
 • Een ieder dient de kantine in ‘correcte kleding’ te betreden.

 

3.4 Kleedkamers

 • Ieder verenigingslid draagt zorg voor een ordelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer. De begeleiding van de elftallen dient hierop toe te zien! • Douchen na de wedstrijd/training is verplicht, tenzij anders overeengekomen met trainers c.q. leiders.
 • Het dragen van badslippers in de kleedkamers/douches wordt, in verband met hygiëne, ten zeerste aanbevolen.
 • Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimtes is verboden.
 • Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd worden.
 • De haken in de kleedkamers zijn alleen om kleding aan op te hangen.
 • Iedere speler behoort zich te houden aan de door het wedstrijdsecretariaat gemaakte indeling van de kleedkamers.
 • In de kleedkamers dient respect getoond te worden voor andermans eigendommen.
 • Toiletten dienen te allen tijde schoon achtergelaten te worden.
 • Het achterlaten van waardevolle spullen wordt niet aangeraden en is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Vv Heerjansdam vergoedt kwijtgeraakte eigendommen NIET.

 

3.5 Vergaderingen en gebruik van vergaderruimten

 • Het is verplicht de vergaderruimte na gebruik netjes, ordelijk en schoon achter te laten.

 

3.6 Op en rond het speelveld

 • Ieder verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.
 • Opzettelijke grove overtredingen kunnen door de vereniging extra bestraft worden met een taakstraf, boete of met een schorsing.
 • Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en/of leiders verplicht contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat (o.a. ten behoeve van de rapportage KNVB).
 • Aan ‘gele kaarten voor ongepast gedrag’ kan het bestuur een schorsing/taakstraf verbinden. Zeker als dit herhaaldelijk voorkomt.
 • De trainer/leider corrigeert ‘onjuist gedrag’ van spelers; indien gewenst bespreekt de trai-ner/leider dit met de desbetreffende coördinator. De NWC kan hierbij adviserend optreden.
 • Voor de begeleiding van een jeugdteam is het verboden te roken tijdens de wedstrijden.

 

3.7 Materiaalgebruik

 • Het trainingsmateriaal wordt na gebruik compleet en netjes opgeborgen op de daarvoor be-stemde plaats
 • De verschillende materiaalkasten dienen, na gebruik, door de trainers of leiders op slot ge-daan te worden.
 • In het materiaalhok zijn alleen trainers/leiders toegestaan, jeugdspelers onder begeleiding.
 • Doelen dienen na afloop van de training teruggezet te worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Kleding, tassen, jassen en andere spullen die door de vereniging worden verstrekt zijn in bruikleen en dienen na afloop van het seizoen weer schoon en zonder gebreken te wor-den ingeleverd bij de begeleiding.

 

3.8 Omgangsvormen

 • Discriminatie in woord of gebaar wordt niet getolereerd
 • Intimidatie tegen wie dan ook wordt niet getolereerd. Onder intimidatie wordt verstaan: ‘On-gewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen’. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schutting - en scheldwoorden, vloeken, handtastelijk- heden en ge-welddadig gedrag. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter en heeft onder geen beding seksuele relaties of handelingen met de jeugdige sporter tot zestien jaar
 • Pesten wordt niet getolereerd. (Jeugd)leden moeten zich veilig voelen binnen de vv Heerjansdam; pesten draagt hier niet toe bij.
 • De leden van de vv Heerjansdam gaan op een goede, respectvolle manier met elkaar om., ook in gevallen  waarbij zij het niet met elkaar eens zijn. Onbehoorlijk taalgebruik wordt hierbij niet getolereerd.
 • Commentaar op of over personen en/of over zaken binnen de vereniging wordt aan de direct betrokkene(n) persoonlijk gemeld. De website en andere sociale media van de vv Heerjansdam (daaronder worden ook de sociale media van aan vv Heerjansdam verbonden teams of andere samenwerkverbanden verstaan) mag niet gebruikt worden om dergelijk commentaar te verspreiden.
 • Andere leden dienen altijd met respect benaderd te worden.
 • Van ieder verenigingslid wordt verwacht dat hij of zij een medelid  aanspreken op zijn/haar gedrag in het geval dit de ‘gedragsregels’ overtreedt.
 • Ieder verenigingslid, heeft de mogelijkheid om overtredingen van de afgesproken gedragsregels te melden aan de Normen en Waarden Commissie vv Heerjansdam met behulp van het daartoe bestemde formulier, dat rechtstreeks via de website in te vullen is.
 • Uitingen namens vv Heerjansdam in Social media geschieden ALTIJD met respect voor de ander.

 

3.9 Sportkleding

 • Alle elftallen zijn verplicht te spelen in het Heerjansdam-tenue.
 • Indien de scheidsrechter beslist dat er in een reservetenue gespeeld dient te worden, dan moet dit overlegd worden met het wedstrijdsecretariaat. Die beslist welk tenue er wordt verstrekt. Indien een team in het bezit is van een eigen uit tenue, dan mag dit in voorko-mende gevallen ook gebruikt worden.
 • Gesponsorde sportkleding blijft eigendom van de vv Heerjansdam. Aan het eind van het sei-zoen dient alle in bruikleen verkregen kleding weer schoon te worden ingeleverd.
 • Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding.
 • Gesponsorde wedstrijdkleding wordt alleen gedragen bij activiteiten die door de vv Heerjans-dam georganiseerd zijn.
 • Sportkleding dient altijd schoon en heel te zijn.
 • Schoenen worden buiten de deur schoongemaakt, voordat de kleedkamers worden betreden.
 • De spelers komen niet in hun Heerjansdam wedstrijdtenue naar het sportcomplex  (trainings-pak uitgezonderd).
 • Het is verplicht scheenbeschermers te dragen tijdens wedstrijden en trainingen.

 

3.10 Trainingen en wedstrijden

 • Van spelers en trainers wordt verwacht dat zij tijdig op de training en bij wedstrijden aanwezig zijn.
 • Spelers zijn verplicht zich bij verhindering –voor wedstrijden en/of trainingen- tijdig af te mel-den bij hun trainer of leider.
 • Trainende spelers van andere elftallen worden niet gehinderd.
 • Zie ook paragraaf 3.7 ten aanzien van materiaalgebruik.

 

3.11 Aanwezigheid langs de lijn

 • Zorg er voor dat er altijd iemand bereikbaar is voor noodgevallen. en verenigingszaken. Als lid ben je er zelf voor verantwoordelijk dat jouw gegevens en die van de perso(o)n(en) die bij noodgevallen kunnen worden gebeld actueel zijn. Men is verantwoordelijk om deze wijzi-gingen op tijd door te geven aan de ledenadministratie
 • Wees enthousiast, stimuleer uw favoriete team maar toon ook respect voor de spelers en be-geleiders van de tegenstander.
 • Laat coachen over aan de trainer/leider.
 • Blijf altijd positief, ook bij verlies.
 • Beslissingen van scheidsrechters dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.
 • Publiek hoort achter het hek te staan tijdens de wedstrijd.
 • Het is te allen tijde verboden voor publiek om voor, tijdens en na de wedstrijd het veld te betreden.

 

3.12 Straffen en boetes KNVB

 • Spelers dienen alle, door de KNVB opgelegde sancties –bijvoorbeeld uitsluitingen en/of boe-tes -te accepteren. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten moeten aan de vereniging worden vergoed.

 

3.13 Betalen van contributie

 • Ieder lid van de vereniging is verplicht om de contributie tijdig te voldoen, zoals is beschreven in de statuten en is vermeld op de website.

 

3.14 Bewust aanbrengen van schade

 • Aangebrachte schade aan eigendommen van de vv Heerjansdam wordt verhaald op de verantwoordelijke(n).

Naar Handhaving statuut>
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!