5. Normen en Waarden Commissie

5 Normen en Waarden Commissie (NWC)

5.1 Benoeming De leden van de NWC vv Heerjansdam worden door de het bestuur benoemd. Tevens kan het bestuur een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon aanwijzen.

5.2 Samenstelling
De NWC vv Heerjansdam bestaat uit 5 leden, van wie 1 voorzitter, 1 secretaris en 3 leden. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Om de onafhankelijkheid ten opzichte van het bestuur te benadrukken zal er geen bestuurslid deel uit maken van de NWC vv Heerjansdam.

De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:

 • jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);
 • senioren (zowel recreatie- als selectiespelers);
 • technische staf;
 • scheidsrechters;
 • supporters.
 • vrijwilligers

De leden dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v het voorzitterschap, het secre-tariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslagleg-ging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden. Tevens wordt het benodigde jaarlijkse budget aan de penningmeester aangeboden.

5.3 Primaire taken

 1. Het ontwikkelen en uitvoeren van acties, die onderstrepen dat de vv Heerjansdam de door de KNVB opgestelde regels op het gebied van te hanteren waarden en normen en waar-den in de voetbalsport onderschrijft. Ook dienen deze acties  het algemeen in de Neder-landse samenleving geaccepteerde stelsel van waarden en normen, al dan niet wettelijk geregeld, te onderschrijven. Dit stelsel is gevoed uit meerderheidsstandpunten, voortge-komen uit traditie, gewoonte, integratie etc.
 2. Het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, waarin met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omge-gaan en waarin hij/zij zijn/haar sport op correcte wijze kan beoefenen. 
 3. Het bewaken van de  vastgestelde gedrags- regels van vv Heerjansdam die te maken hebben met waarden en normen (zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van dit statuut).
 4. Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingspro-cedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
 5. Het onderhouden van de relatie met de diverse doelgroepen om de inhoudelijke afspraken aan te vullen of zo nodig aan te passen.
 6. Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over (het handhaven) zaken die in dit statuut zijn opgenomen.

5.4 Deeltaken
5.4.1 Instrueren en voorlichten van leden

 • Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met leiders en trainers.
 • Het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met vrijwilligers en medewerkers van de vv Heerjansdam
 • Het organiseren van bijeenkomsten met spelers (over gedrag, spelregels, sancties, kleedkamer-hygiëne, etc.).
 • Het (mede) organiseren van ouderavonden;
 • Het verzorgen van voorlichting op de website.

5.4.2 Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten

 • Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten.
 • Het adviseren van het bestuur over de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie.
 • Toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.

 

5.4.3 Evaluatie en verslaglegging

 • Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het plan van aanpak.
 • Bijstelling van het plan van aanpak voor het komende seizoen n.a.v. de evaluatieresultaten.
 • Jaarlijkse verslaglegging van NWC vv Heerjansdam en verantwoording naar het bestuur


5.5 Werkwijze
De begeleiding (coördinatoren, trainers, leiders, etc.) is primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte beteke-nis. Indien de overtredingen van meer structurele aard zijn, wordt de betreffende bestuurscommis-sie waaronder de activiteit valt ingeschakeld.

Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

De NWC vv Heerjansdam wordt pas betrokken bij de meer ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door de begeleiding. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de NWC vv Heerjansdam is gebaseerd:

 1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan een incident en/of conflict aanmelden, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en de vv Heerjansdam.
 2. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het meldings-formulier dat te vinden is op de website van vv Heerjansdam www.vvheerjansdam.nl. Formulieren dienen binnen 1 week na het incident c.q. ontstaan van een conflict bij de se-cretaris van de vereniging te worden ingediend. Alleen tijdig en schriftelijk ingediende for-mulieren, zijn ontvankelijk voor verdere behandeling. In voorkomende gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid om hiervan af te wijken.
 3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan het bestuur op grond  van de verenigingsstatuten het besluit nemen tot een (onmiddellijke, voorlopige) strafop-legging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week schrif-telijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de NWC vv Heerjansdam gezonden.
 4. Het bestuur verzoekt binnen 1 week na ontvangst van het meldings- formulier aan de NWC vv Heerjansdam de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.
 5. De NWC vv Heerjansdam (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelich-ting door de aanmelder van het conflict c.q. incident) deelt uiterlijk binnen 1 week na ont-vangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.
 6. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 1 week na kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de NWC vv Heerjansdam te zijn.
 7. Op zijn/haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid gesteld op een door de NWC vv Heerjansdam te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uit-genodigd worden, dit ter beoordeling van de NWC vv Heerjansdam. De NWC vv Heer-jansdam maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het bestuur.
 8. De NWC vv Heerjansdam stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen 3 weken nadat het be-stuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
 9. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het ad-vies van de NWC vv Heerjansdam nodigt zij de commissie daarvoor uit. Indien het be-stuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de NWC vv Heerjansdam geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.
 10. Het bestuur stelt betrokkenen in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement, een schriftelijk beroep op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 11. Het bestuur, dan wel de commissie namens het bestuur, heeft de vrijheid om incidenten al dan niet anoniem vast te stellen en te publiceren.
 12. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur op en passende wijze kenbaar  gemaakt


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!